crotka

12 tekstów – auto­rem jest crot­ka.

I po tych wszys­tkich ra­dościach i smut­kach nat­chodzi mo­ment kiedy nie czu­jesz nic. W twoim ser­cu jest już tyl­ko pustka. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 21 września 2013, 21:20

Wiecie co jest naj­bar­dziej irytujące?
Naj­bar­dziej iry­tujące jest kiedy widzisz ko­goś codzien­nie, roz­ma­wiasz z nim, śmiejesz się a następne­go dnia go nie ma. On umiera.
Al­bo gdy jes­teś cho­ler­nie szczęśli­wa a pew­ne­go dnia to szczęście z ciebie ulatuje.
Tak, naj­bar­dziej iry­tujący jest czas 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 września 2013, 07:20

tacy juz nie istnieją...

-ZA KO­GO TY SIE UWARZASZ?!-ma­ma krzyczała zno­wu na mo­jego bra­ta rzu­cając pla­tikową miską, która pier­wsza na­suneła jej się pod ręce-MYS­LISZ ZE MO­ZESZ NIC NIE RO­BIC A JA BE­DE LA­TAC WO­KOL CIEBIE JAK [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 września 2013, 20:44

doświadczenie

Wkońcu ją zna­lazł. Sie­działa sa­ma na po­moście, nie płakała ale on wie­dział że jest smutna.
-Co się stało? Od kiedy wróciłaś cały czas jes­teś smut­na. Ciągle tyl­ko czy­tasz, nie roz­ma­wiasz, nie śmiejesz się.
-Nie, to nic mam po pros­tu zły dzień, no dob­ra tydzień - miesiac, rok, zy­cie; po­mys­lała- Jut­ro bedzie le­piej- jed­nak doświad­cze­nie mówiło że bedzie co­raz gorzej. 

opowiadanie • 8 września 2013, 12:28

Kiedyś o Nim nie bedziesz już ty­le myślała. Przes­ta­niesz Go kochać na­wet jeżeli to ma na­dejść za kil­ka lat. Nau­czysz się żyć z myślą że On nig­dy nie bedzie twój. Poz­nasz no­wego chłopa­ka. Za­kochasz się. Ale nig­dy nie bedziesz ni­kogo kochała tak jak Je­go. W głębi ser­ca NIG­DY o Nim nie zapomnisz... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 sierpnia 2013, 22:09

Po cieżkim dniu wkońcu zos­ta­jesz sa­ma. Za­mykasz się, kładziesz do łóżka i płaczesz. Z każdą łzą spływa ból i prob­le­my. Te­raz jes­teś wol­na i możesz iść spać aby zacząć ko­lej­ny cieżki dzień. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 25 sierpnia 2013, 22:59

Naj­więcej łez mająna po­liczkach Ci, którzy są zaw­sze weseli. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 sierpnia 2013, 11:45

Kiedy już wszys­tko zacznie się wa­lić, pa­miętaj aby się uśmie­chać. Po­każ życiu że tak łat­wo się nie poddasz. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 sierpnia 2013, 10:50

wojna

-Ja­siek, pos­piesz się! -za­wołała Alek­san­dra- Ma­rek już daw­no jest go­to­wy a ty jak zwyk­le się spóźniasz!-Już ide ma­mo­Ja­siek zbiegł na dół ze swoją torbą gdzie zas­tał oj­ca w mun­durze kon­duk­to­ra, palące­go cy­ga­ro.-Ta­to, dokąd się przep­ro­wadza­my?- spy­tał za­cieka­wiony chłopiec-Prze­niesiono mnie do Smęto­wa, te­raz [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 20 sierpnia 2013, 22:19

Na­wet kiedy odej­dzie­szi cie i już nie zo­bacze, ja nie zapomne.
Możesz się scho­wać i zab­rać ze sobą wszys­tkie rzeczy przy­pomi­nające ciebie, ja nie zapomne.
Mo­ge już nig­dy nie przy­tulić się do ciebie ale nie zapomne.
Bo niektóre uczu­cia nig­dy nie zgasną choćby wy­lano na nie ocean zapomnienia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 sierpnia 2013, 13:15
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność